Menu

Dane kontaktowe

Zespół Szkół nr 1
w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28,
87-400 Golub-Dobrzyń

tel./fax: +48 56 683 54 50

Dyrektor
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl

Sekretariat
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

Matura

EGZAMIN MATURALNY 2021 – aktualizacja

 

PODSTAWY PRAWNE

 

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – aktualizacja informacji: 29 grudnia 2020 r.

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informacje_o_egzaminie/2021/2020_12_29_EM_Informacja.pdf

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. aktualizacja: 22 grudnia 2020 r.

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Komunikaty_CKE/2020/2020-12-23_E8_EM_Harmonogram.pdf

4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021 roku

5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Termin główny: 4-19 maja 2021 r. (egzaminy pisemne); 7-20 maja 2021 r. (egzaminy ustne)

Termin dodatkowy: 1-16 czerwca 2021 r. (egzaminy pisemne); 7-12 czerwca 2020 r. (egzaminy ustne)

Termin poprawkowy: 24 sierpnia 2021 r.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Egzamin maturalny składa się z części pisemnej oraz z części ustnej. Egzamin jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

 1. w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: język polski i język obcy nowożytny
 2. w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)
 3. W roku 2021 zdający nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego. Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:
  a) nie przystąpi do tego egzaminu lub unieważni mu się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
  b) przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie.

  Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 1. Uczeń może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych.
 2. Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszcza uczeń, ani od przedmiotów, których uczy się lub uczył się w tej szkole.
 3. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021 r. składa wstępną deklarację maturalną do 30 września 2020 r.do dyrektora szkoły. Termin składania ostatecznej deklaracji to 8 lutego 2021 r.
 4. Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
 5. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE razem z deklaracją do 30 września 2020 r. (dokumentacja może być uzupełniona do7 lutego 2021 r.)
 6. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Uprawnienie to przysługuje laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.
 7. W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2021 r. 

Informacje na temat egzaminu można znaleźć na  stronie  internetowej  CKE (www.cke.gov.pl)  i OKE Gdańsk w zakładce egzamin maturalny.

Banery

Odnośniki

Kontakt

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń
województwo kujawsko-pomorskie

tel./fax: +48 56 683 54 50
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Szkoły na mapie