Menu

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Kujawsko-Pomorskie eliminacje w Golubiu-Dobrzyniu

 

10 grudnia w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się okręgowe eliminacje Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności dla województwa kujawsko-pomorskiego. 10 najlepszych olimpijczyków z województwa będzie je reprezentować na etapie centralnym w Warszawie. Do III etapu przeszli Michał Okruciński, Szymon Krzykowski, Jakub Bronka, Maciej Trojanowski, Oskar Serkowski, Agata Badźmirowska, Agata Jaworska, Mateusz Rzepkowski, Magdalena Jabłońska, Ignacy Dembowski. To uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu "Kasper", I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy oraz Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną podjętą przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) we współpracy
z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju. Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy
w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka.

W tym roku do etapu II (okręgowego) zgłosiło się 52 uczniów ze szkół w Jabłonowie Pomorskim, Włocławku (2 szkoły), Brodnicy, Bydgoszczy (2 szkoły) i Golubi-Dobrzynia. Ostatecznie  test pisały 43 osoby. Olimpiada w Golubiu-Dobrzyniu organizowana była po raz czwarty i każdego roku przybywa jej uczestników.

Bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe to wyzwania, które w drugiej dekadzie obecnego stulecia nabrały szczególnego znaczenia. Konflikty wojenne, zamachy terrorystyczne, strukturalny niedorozwój całych regionów globu oraz towarzyszący im brak perspektyw poprawy sytuacji państw i narodów są tragiczną codziennością współczesnego świata. Ich konsekwencją stał się m.in. kryzys migracyjny o nieprzewidywalnych wręcz skutkach na przyszłość. Aby rozwiązywać problemy, należy je najpierw zdiagnozować i zrozumieć. Do tego jest jednak potrzebna rzetelna wiedza. By wyjść naprzeciw tym przemianom i zachęcić ludzi, zwłaszcza młodych, do zgłębienia wiedzy z zakresu problematyki bezpieczeństwa i obronności podjęta została inicjatywa organizowania konkursu wiedzy na ten temat.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności  jest Uniwersytet Warszawski oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej i Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce.

Komitety okręgowe w poszczególnych województwach tworzą: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski i Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu jest współorganizatorem olimpiady
i tworzy Kujawsko-Pomorski Komitet Okręgowy OWOBiO. Komitet organizuje II (okręgowy- wojewódzki) etap olimpiady. III etap - dwudniowe centralne finały organizowane są w Warszawie. W III etapie uczestniczy po 10 najlepszych olimpijczyków z każdego województwa.

"Wazówna" dołączyła do grona organizatorów szczebla okręgowego olimpiady na mocy porozumienia, jakie z dziekanem Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego podpisał dyrektor Piotr Wiśniewski, który tym samym został przewodniczącym Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Olimpiady. Funkcję sekretarza komitetu olimpiady pełni wicedyrektor Dariusz Guzowski. Cele olimpiady wpisują się w cele wychowawcze szkoły, która włącza się w propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie i obronności.

Patronami eliminacji okręgowych olimpiady są: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy, Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Golubiu-Dobrzyniu i Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Golubiu-Dobrzyniu. Gospodarzem spotkania jest Starosta Golubsko-Dobrzyński wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny.

 

W latach 2018 i 2019 (zawsze w grudniu) organizowano w szkole II etap olimpiady oraz spotkanie
z przedstawicielami instytucji i służb mundurowych, które zaproszono do partnerskiej współpracy.

W szkole gościli przedstawiciele Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu / Komendant Garnizonu Toruń, 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy, Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu,  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brodnicy, Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu, Komendy Powiatowej  Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

Instytucje te przygotowały stoiska promocyjne i wsparły komitet okręgowy nagrodami-upominkami przeznaczonymi dla laureatów etapu okręgowego olimpiady. Dyrektor centrum, dowódcy, szefowie i komendanci uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym oraz we wręczeniu nagród. Tak licznie i bogato reprezentowane służby mundurowe i instytucje pomogły zorganizować dla młodzieży możliwość spotkania z ich przedstawicielami w celu poznania specyfiki ich działania oraz oferty podjęcia pracy lub służby w wojsku, policji, żandarmerii wojskowej czy straży pożarnej. Pozwoliło to zrealizować główne cele olimpiady, które sprowadzają się do propagowania wiedzy
o bezpieczeństwie i obronności oraz kreowania postaw patriotycznych i proobronnych, a także realizować cele związane z doradztwem zawodowym.

Poszerzenie grupy współtworzących Kujawsko-Pomorskie Okręgowe Eliminacje Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności o kolejne jednostki wzbogaciło formułę wydarzenia, które stało się Dniem Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, czyli połączeniem organizacji II etapu olimpiady oraz spotkania i prezentacji służb mundurowych.

W grudniu 2020 roku - ze względu na ograniczenia związane z pandemią Covid-19 - etap okręgowy odbył się zdalnie. Nie został zorganizowany też Dzień Wiedzy o Bezpieczeństwie
i Obronności. Zmianom uległa także organizacja III etapu olimpiady (finału), który odbywa się co roku w marcu. Wyjątkowo uczestnicy finału olimpiady z poszczególnych województw nie spotkali się
w Warszawie, lecz w miastach, gdzie działają komitety okręgowe.  

Dlatego w 2021 w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny zorganizowano III etap olimpiady dla uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego. 19 marca uczestnicy olimpiady spotkali się w Golubiu-Dobrzyniu i pisali test. Tego dnia w szkole gościli przedstawiciele Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej oraz powiatowych jednostek straży pożarnej i policji. Przedstawiciele tych jednostek stworzyli komisję, która nadzorowała przebieg III etapu. Najlepszych dwunastu uczestników (z poszczególnych okręgów) kolejnego dnia rywalizowało w finale finałów, który zdalnie przeprowadził Komitet Główny Olimpiady w Warszawie, a wyłonieni dzień wcześniej finaliści uczestniczyli w nim zdalnie z własnych domów.

W tegorocznej edycji (VI) Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności etap II (okręgowy) odbył na 10 grudnia 2021 roku. W szkole ponownie zagościli przedstawiciele jednostek wojska, żandarmerii, straży pożarnej i policji.

Organizator olimpiady Uniwersytet Warszawski  współpracuje z Grupą Integracyjną Sił NATO (NFIU) w Polsce. Mjr Piotr Antończyk reprezentował, dołączającego do współorganizatorów okręgowego etapu olimpiady dowódcę NFIU płk. Tomasza Wolszczaka.

Golubsko-dobrzyńskie eliminacje zostały objęte po raz czwarty honorowym patronatem przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika, którego reprezentowali: wicekurator Maria Mazurkiewicz, dyrektor delegatury w Toruniu Krzysztof Bylicki oraz starsza wizytator Dorota Rama.

Rolę gospodarza Dnia Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności przyjął tradycyjnie Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, który od początku wspiera tę inicjatywę wraz z wicestarostą Danutą Malecką. Przedstawicielką Oddziału ZNP w Golubiu-Dobrzyniu była prezes Iwona Smurzyńska. Natomiast Międzyzakładową Organizację  Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowała Małgorzata Chojnacka. Oba nauczycielskie związki zawodowe objęły eliminacje patronatem oraz wsparły ich organizację. Do grona patronów dołączył płk rez. Krzysztof Danielewicz, prezes firmy Security In praktice oraz prorektor ds. studenckich Państwowej Szkoły Wyższej w Gnieźnie.

Warto tym miejscu wspomnieć o trzech żołnierzach, którzy przyczynili się do rozwoju idei olimpiady okręgowej w Golubiu-Dobrzyniu. Ojcami założycielami tego wydarzenia są: płk Grzegorz Wasielewski, poprzednio dyrektor Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, a dzisiaj attache wojskowy w Brazylii, gen. bryg. Tomasz Dominikowski, poprzednio szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, a obecnie dowódca Garnizonu Warszawa, płk Mirosław Łabęcki, dyrektor Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, przebywający w czasie tegorocznych eliminacji w podróży służbowej w Stanach Zjednoczonych. Płk. Łabęckiego reprezentował w Golubiu-Dobrzyniu zastępca dyrektora centrum płk Adrian Bolz z Niemiec oraz ppłk Jan Czermak z Czech.

Jednostki podległe Ministerstwu Obrony Narodowej zostały partnerami organizacji kujawsko-pomorskich eliminacji olimpiady, udzielając "Wazównie" nieocenionego wsparcia.

Podczas eliminacji okręgowych płk. Andrzeja Isemana komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy reprezentował komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Toruniu kpt. Tomasz Pacholec. Płk. Roberta Putrzyńskiego szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy reprezentował komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brodnicy ppłk Andrzej Makowski.

Obecny był komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej Toruniu płk Edward Chyła. Z centrum szkoła współpracuje na co dzień, realizując program oddziału przygotowania wojskowego w klasach mundurowych. CSWOT to jednostka patronacka, dzięki której kadeci z „Wazówny” poznają tajniki żołnierskiego rzemiosła. Dowódcę 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Krzysztofa Stańczyka reprezentował ppłk. Marcin Piwowarczyk. Brygada i jej dowództwo od początku wspiera organizację olimpiady. Natomiast „Wazówna” corocznie zasila szeregi brygady.

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg.  Jacka Kaczmarka reprezentował jego zastępca st. bryg. Robert Wiśniewski.

Patronatem honorowym eliminacje objął także Komendant Wojewódzki Policji  nadinsp. Piotr Leciejewski. Tego dnia w szkole obecny był I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu mł. insp. Paweł Bartoszewski. Wśród gości był bardzo zaangażowany we wspieranie klas mundurowych golubsko-dobrzyński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Witold Juszczak wraz z zastępcą st. kpt. Dawidem Tarkowskim.

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu tych wszystkich osób uczniowie ze szkół średnich województwa mogli wziąć udział w II etapie olimpiady oraz ciekawym wydarzeniu, jakim jest Dzień Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Stoiska promocyjne - otwarte dla uczestników olimpiady i uczniów "Wazówny" - jak zawsze przyciągały młodzież. Uczniowie mieli możliwość oglądać i przymierzać elementy wyposażenia żołnierzy, strażaków i policjantów. Poznać broń i tajniki strzeleckie od wojskowych i policyjnych instruktorów. Spróbować sił na symulatorach przywiezionych przez żandarmów czy zapoznać się z ofertami pracy w służbach mundurowych oraz poznać ofertę Państwowej Szkoły Wyższej z Gniezna z wyjątkowym kierunkiem "analiza bezpieczeństwa".

IU

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń
województwo kujawsko-pomorskie

tel./fax: +48 56 683 54 50
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Szkoły na mapie