Menu

Dane kontaktowe

Zespół Szkół nr 1
w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28,
87-400 Golub-Dobrzyń

tel./fax: +48 56 683 54 50

Dyrektor
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl

Sekretariat
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

Matura 2023

EGZAMIN MATURALNY 2023

 

PODSTAWY PRAWNE

1.  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule2023” obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informacje_o_egzaminie/2023/20220819%20EM%202023%20Informacja.pdf

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2023 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

    4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2023 roku

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2023

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki.pdf

6. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 1 września 2021 r. w  sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2023 wraz z aneksem z roku 2023

 

Harmonogram egzaminu maturalnego 2023

 

Termin główny:

-egzaminy pisemne: 4-22 maja 2023 r.

-egzaminy ustne: 10-23 maja 2023 r.

 

Termin dodatkowy (dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w Gdańsku):

-egzaminy pisemne: 1-16 czerwca 2023 r.

-egzaminy ustne: 5-7 czerwca 2023 r.

 

Termin poprawkowy (dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej lub ustnej:

-egzamin pisemny: 22 sierpnia 2023 r.

-egzamin ustny: 21 sierpnia 2023 r.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

 

1. W 2023 roku egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r.

 

2. Egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym  oraz przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym i w 2023 r. składa się z części ustnej oraz części pisemnej.

 

3. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2023 r., zdaje obowiązkowo:    

   - w części ustnej: egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z języka polskiego i języka obcego nowożytnego

   - w części pisemnej: egzaminy na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

 

 4. Aby w 2023 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.   

 

 5. Absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszcza uczeń, ani od przedmiotów, których uczy się lub uczył się w tej szkole.

 

 6. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2023 r. składa wstępną deklarację maturalną do 30 września 2022 r. do dyrektora szkoły. Termin składania ostatecznej deklaracji to7 lutego 2023 r.

 

7. Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w  deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z  wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

   8. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE razem z deklaracją wstępną (do 30 września 2022 r.) lub z deklaracją ostateczną (do7 lutego 2023 r.).

 

9. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad są  zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Uprawnienie to przysługuje laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.

 

10. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przed egzaminem z danego przedmiotu przedstawiają  dyrektorowi szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady, na podstawie którego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego stwierdza  uprawnienie do zwolnienia z egzaminu.

 

11. Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, przeprowadzonego w terminie głównym i dodatkowym to 7  lipca 2023 r. , a w terminie poprawkowym to 8 września 2023 r.

 

12. Szczegółowe informacje na temat egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie CKE

 

        https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/  oraz OKE Gdańsk.

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń
województwo kujawsko-pomorskie

tel./fax: +48 56 683 54 50
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Szkoły na mapie