Menu

Dane kontaktowe

Zespół Szkół nr 1
w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28,
87-400 Golub-Dobrzyń

tel./fax: +48 56 683 54 50

Dyrektor
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl

Sekretariat
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

Pedagog

mgr Beata Stawska

  Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek 9.00 – 14.00

Wtorek 8.30 – 14.00

Środa 11.00 – 15.00

Czwartek 8.30 – 13.00

Piątek 9.00 – 12.00


 Zadania pedagoga szkolnego:

 

  1. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki, Programu Wychowawczego - w tym celu przeprowadzane są zajęcia we wszystkich klasach przez pedagogów oraz osoby zapraszane do szkoły, a także spotkania z rodzicami.
  2. Monitorowanie sytuacji wychowawczej i realizacja działań  w zależności od potrzeb i występujących problemów.W
  3. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę  (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Policja, kuratorzy sądowi, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, i inne).
  4. Realizacja działu poradnictwa i orientacji zawodowej przez prowadzenie tematycznych spotkań oraz organizowanie wyjazdów do uczelni wyższych i indywidualne konsultacje w tym zakresie.
  5. Opieka nad uczniami posiadającymi opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych, realizacja ich zaleceń. 
  6. Porady i konsultacje dla ucznia i rodzica. 
  7. Realizacja pomocy socjalnej na terenie szkoły.
  8.  Praca nad bazą danych uczniów naszej szkoły, w celu analizy i efektywnego planowania działań wychowawczych.

 

Plan pracy Pedagoga szkolnego na rok szkolny 2019/2020

Pedagog szkolny – Beata Stawska

L.p.

Nazwa zadania

Krótki opis sposobu realizacji

Termin realizacji

 

1.

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz     możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

 

1. Rozpoznanie sytuacji rodzinnej i szkolnej ucznia:
- analiza dokumentów uczniów (m.in. teczek osobowych uczniów, opinii i orzeczeń  PP),
- wywiady z wychowawcami, rodzicami, nauczycielami,
- analiza ankiet diagnozujących potrzeby edukacyjne uczniów,
- konsultacje z nauczycielami,
- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

2. Poznanie dziecka i rozpoznanie jego warunków życia i nauki:
- rozpoznanie sytuacji materialnej i środowiska rodzinnego uczniów poprzez: ankiety wśród uczniów, wywiady z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami oraz poprzez współpracę z GOPS-em, MOPS-em i Policją.

Wrzesień/październik 2019

 

1. Ochrona sfery emocjonalnej dziecka poprzez:
- kontakt i współpraca z instytucjami współpracującymi ze szkołą (Policją, MOPS-em, GOPS-em),
- rozpoznanie warunków życia, spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy.

2. Informowanie uczniów o możliwościach zdobywania stypendiów, pomoc w kompletowaniu dokumentacji, praca w komisjach stypendialnych.

Cały rok szkolny 2019/2020

2.

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

1. Rozpoznanie sytuacji wychowawczej w szkole/klasie:
a) rozmowy z wychowawcami, rodzicami, nauczycielami,
b) obserwacja uczniów pod kątem wizerunku zewnętrznego, zachowania,
c) analiza struktury grupy pod kątem poprawy relacji rówieśniczych,
d) stopień realizacji obowiązku szkolnego i bieżące monitorowanie absencji uczniów w szkole:
- monitorowanie frekwencji uczniów,
- analizowanie, co miesiąc wykazu uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne,
- prowadzenie zestawienia obecności uczniów w szkole,
- telefoniczne zawiadamianie rodziców,
- podpisywanie kontraktów przez uczniów (frekwencja poniże 80% przez dwa miesiące),
- wysyłanie upomnień do rodziców,
- informowanie Sądu dla Nieletnich o najtrudniejszych sytuacjach,
e) współpraca z poradnią pp w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

Cały rok szkolny 2019/2020

 

Uczniowie objęci pomocą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – aktualizacja bazy danych i wprowadzenie ich do dziennika elektronicznego.

Wrzesień 2019

3.

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

 

 

1. Współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły:
- Powiatowa Komenda Policji,
- Powiatowa Komenda Straży Pożarnej,
- Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
- Punktem Pośrednictwa Pracy OHP.
2. Współpraca z instytucjami/osobami wspierającymi rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów
– PPP OHP, Poradnia PP.
3. W szkole ponadgimnazjalnej i w liceum ogólnokształcącym – koordynowanie i organizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego – współpraca z PPP OHP w Golubiu-Dobrzyniu, Urzędem Pracy.
4. Sporządzanie opinii dla sądów i instytucji opiekuńczo – wychowawczych.
5. Analiza postępów w nauce uczniów pozostających pod opieką pedagoga.
6. Podjęcie pracy indywidualnej z uczniami wg zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
7. Udzielanie uczniom pomocy i porad w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi i rodzinnymi.
8. Udostępnianie adresów oraz informacji o instytucjach specjalistycznych udzielających pomocy młodzieży i rodzinie, pomoc w nawiązywaniu kontaktu.
9. Poradnictwo dla rodziców: udzielanie porad, konsultacji, ułatwiających rozwiązanie trudności wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym. 

Cały rok szkolny 2019/2020

4.

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci młodzieży.

1. Organizacja i prowadzenie zajęć/ warsztatów profilaktycznych/ psychoedukacyjnych:
- Internet i media społecznościowe.
- Seksting i granice własnej prywatności.
- Papierosom powiedz NIE.
- Skóra pod lupą.
- Narkotyki, dopalacze i środki psychoaktywne.
- Depresja u dzieci i młodzieży.
- Jak radzić sobie ze stresem?

2. Gromadzenie i upowszechnianie informacji z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci młodzieży.

3. Współpraca z instytucjami/osobami wspierającymi działania szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci młodzieży:
- Powiatowa Komenda Policji,
- Powiatowa Komenda Straży Pożarnej,
- Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
- Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

4. Organizacja/prowadzenie konsultacji /porad dla rodziców i uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci młodzieży:
- zagrożenia związane z Internetem,
- środki psychoaktywne i inne używki,
- zachowanie i niska frekwencja.

5. Realizacja programu profilaktyczno- wychowawczego:
- prowadzanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień,
- promowanie zdrowego stylu życia,
- pedagogizacje rodziców.

6. Organizacja imprezy/przedsięwzięcia nt.:
- Światowy Dzień AIDS z udziałem przedstawicieli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
- Rzuć palenie razem z nami
- Dzień bez alkoholu
- Wolontariat młodzieży.

7. Informowanie rodziców o pojawiających się problemach z ich dziećmi.

Cały rok szkolny 2019/2020

5.

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w   środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

1. Organizowanie/realizowanie/ prowadzenie działań profilaktycznych oraz korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych dla uczniów posiadających opinie/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. Przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

3. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem.

4. Porady na temat sposobów efektywnego uczenia się. 

Cały rok szkolny 2019/2020

6.

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

1. Pomoc młodzieży w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych i środowiskowych (konfrontacje).

2. Porady dotyczące rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.

3. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami.

Cały rok szkolny 2019/2020

7.

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu    indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów

1. Opracowanie i udostępnienie bazy danych o instytucjach wspierających szkołę w zakresie rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów – doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu.

2. Informacja dla rodziców o potrzebie badań specjalistycznych uczniów tego wymagających w kontakcie z wychowawca klasy (np. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).

 

Cały rok szkolny 2019/2020

8.

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup   wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1. Opracowanie i udostępnienie materiałów wspomagających dla nauczycieli dot. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2. Przygotowanie materiałów wspierających dla wychowawców i nauczycieli dotyczących dostosowań – wpisanie do dziennika elektronicznego wskazań dla nauczycieli z opinii PPP uczniów.

3. Współpraca i udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

4. Zapoznanie nauczycieli z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

5. Stała współpraca z wychowawcami wynikająca z bieżących potrzeb. 

Cały rok szkolny 2019/2020

9.

Podejmowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego.

1. Wyjazd do szkół w ramach promocji szkoły – przedstawianie profili klas.

2. Współpraca z PPP OHP w Golubiu-Dobrzyniu, Urzędem Pracy.

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

Cały rok szkolny 2019/2020

10.

Podejmowanie działań z zakresu wolontariatu.

1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, samorządem uczniowskim w celu organizacji akcji charytatywnych.

2. Koordynowanie Działań Wolontariatu szkolnego.

Cały rok szkolny 2019/2020

9.

Organizacja pracy własnej.

1. Aktualizacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i propozycja Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

2. Praca w Zespole Wychowawczym, w Zespole ds. ewaluacji, w Zespole ds. profilaktyki, w Wolontariacie szkoły.

Cały rok szkolny 2019/2020

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 59 i 949 )

Opracowała: Beata Stawska

Banery

Odnośniki

Kontakt

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń
województwo kujawsko-pomorskie

tel./fax: +48 56 683 54 50
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Szkoły na mapie