Menu

Pedagog

Pedagog szkolny - mgr Beata Stawska

Godziny pracy pedagoga szkolnego

 • poniedziałek: w godz. 9:00-14:00
 • wtorek: w godz. 9:30-14:00
 • środa: w godz. 8:30-13:00
 • czwartek: w godz. 8:30-13:00
 • piątek: w godz. 8:30-12:00

Zadania pedagoga szkolnego

 1. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki, Programu Wychowawczego - w tym celu przeprowadzane są zajęcia we wszystkich klasach przez pedagogów oraz osoby zapraszane do szkoły, a także spotkania z rodzicami.
 2. Monitorowanie sytuacji wychowawczej i realizacja działań w zależności od potrzeb i występujących problemów.W
 3. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Policja, kuratorzy sądowi, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, i inne).
 4. Realizacja działu poradnictwa i orientacji zawodowej przez prowadzenie tematycznych spotkań oraz organizowanie wyjazdów do uczelni wyższych i indywidualne konsultacje w tym zakresie.
 5. Opieka nad uczniami posiadającymi opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych, realizacja ich zaleceń. 
 6. Porady i konsultacje dla ucznia i rodzica. 
 7. Realizacja pomocy socjalnej na terenie szkoły.
 8.  Praca nad bazą danych uczniów naszej szkoły, w celu analizy i efektywnego planowania działań wychowawczych.

Plan pracy Pedagoga szkolnego na rok szkolny 2019/2020

Plan pracy Pedagoga szkolnego na rok szkolny 2019/2020

L.p.

Nazwa zadania

Krótki opis sposobu realizacji

Termin realizacji

1.

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

 1. Rozpoznanie sytuacji rodzinnej i szkolnej ucznia:
  • analiza dokumentów uczniów (m.in. teczek osobowych uczniów, opinii i orzeczeń PP),
  • wywiady z wychowawcami, rodzicami, nauczycielami,
  • analiza ankiet diagnozujących potrzeby edukacyjne uczniów,
  • konsultacje z nauczycielami,
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 2. Poznanie dziecka i rozpoznanie jego warunków życia i nauki:
  • rozpoznanie sytuacji materialnej i środowiska rodzinnego uczniów poprzez: ankiety wśród uczniów, wywiady z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami oraz poprzez współpracę z GOPS-em, MOPS-em i Policją.

Wrzesień/październik 2019

 1. Ochrona sfery emocjonalnej dziecka poprzez:
  • kontakt i współpraca z instytucjami współpracującymi ze szkołą (Policją, MOPS-em, GOPS-em),
  • rozpoznanie warunków życia, spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy.
 2. Informowanie uczniów o możliwościach zdobywania stypendiów, pomoc w kompletowaniu dokumentacji, praca w komisjach stypendialnych.

Cały rok szkolny 2019/2020

2.

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

 1. Rozpoznanie sytuacji wychowawczej w szkole/klasie:
  1. rozmowy z wychowawcami, rodzicami, nauczycielami,
  2. obserwacja uczniów pod kątem wizerunku zewnętrznego, zachowania,
  3. analiza struktury grupy pod kątem poprawy relacji rówieśniczych,
  4. stopień realizacji obowiązku szkolnego i bieżące monitorowanie absencji uczniów w szkole:
   • monitorowanie frekwencji uczniów,
   • analizowanie, co miesiąc wykazu uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne,
   • prowadzenie zestawienia obecności uczniów w szkole,
   • telefoniczne zawiadamianie rodziców,
   • podpisywanie kontraktów przez uczniów (frekwencja poniże 80% przez dwa miesiące),
   • wysyłanie upomnień do rodziców,
   • informowanie Sądu dla Nieletnich o najtrudniejszych sytuacjach,
  5. współpraca z poradnią pp w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

Cały rok szkolny 2019/2020

 

Uczniowie objęci pomocą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – aktualizacja bazy danych i wprowadzenie ich do dziennika elektronicznego.

Wrzesień 2019

3.

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

 1. Współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły:
  • Powiatowa Komenda Policji,
  • Powiatowa Komenda Straży Pożarnej,
  • Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • Punktem Pośrednictwa Pracy OHP.
 2. Współpraca z instytucjami/osobami wspierającymi rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów – PPP OHP, Poradnia PP.
 3. W szkole ponadgimnazjalnej i w liceum ogólnokształcącym – koordynowanie i organizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego – współpraca z PPP OHP w Golubiu-Dobrzyniu, Urzędem Pracy.
 4. Sporządzanie opinii dla sądów i instytucji opiekuńczo – wychowawczych.
 5. Analiza postępów w nauce uczniów pozostających pod opieką pedagoga.
 6. Podjęcie pracy indywidualnej z uczniami wg zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 7. Udzielanie uczniom pomocy i porad w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi i rodzinnymi.
 8. Udostępnianie adresów oraz informacji o instytucjach specjalistycznych udzielających pomocy młodzieży i rodzinie, pomoc w nawiązywaniu kontaktu.
 9. Poradnictwo dla rodziców: udzielanie porad, konsultacji, ułatwiających rozwiązanie trudności wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym. 

Cały rok szkolny 2019/2020

4.

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci młodzieży.

 1. Organizacja i prowadzenie zajęć/ warsztatów profilaktycznych/ psychoedukacyjnych:
  • Internet i media społecznościowe.
  • Seksting i granice własnej prywatności.
  • Papierosom powiedz NIE.
  • Skóra pod lupą.
  • Narkotyki, dopalacze i środki psychoaktywne.
  • Depresja u dzieci i młodzieży.
  • Jak radzić sobie ze stresem?
 2. Gromadzenie i upowszechnianie informacji z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci młodzieży.
 3. Współpraca z instytucjami/osobami wspierającymi działania szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci młodzieży:
  • Powiatowa Komenda Policji,
  • Powiatowa Komenda Straży Pożarnej,
  • Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
  • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
  • Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.
 4. Organizacja/prowadzenie konsultacji /porad dla rodziców i uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci młodzieży:
  • zagrożenia związane z Internetem,
  • środki psychoaktywne i inne używki,
  • zachowanie i niska frekwencja.
 5. Realizacja programu profilaktyczno- wychowawczego:
  • prowadzanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień,
  • promowanie zdrowego stylu życia,
  • pedagogizacje rodziców.
 6. Organizacja imprezy/przedsięwzięcia nt.:
  • Światowy Dzień AIDS z udziałem przedstawicieli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  • Rzuć palenie razem z nami
  • Dzień bez alkoholu
  • Wolontariat młodzieży.
 7. Informowanie rodziców o pojawiających się problemach z ich dziećmi.

Cały rok szkolny 2019/2020

5.

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

 1. Organizowanie/realizowanie/ prowadzenie działań profilaktycznych oraz korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych dla uczniów posiadających opinie/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.
 3. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem.
 4. Porady na temat sposobów efektywnego uczenia się. 

Cały rok szkolny 2019/2020

6.

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

 1. Pomoc młodzieży w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych i środowiskowych (konfrontacje).
 2. Porady dotyczące rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
 3. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami.

Cały rok szkolny 2019/2020

7.

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów

 1. Opracowanie i udostępnienie bazy danych o instytucjach wspierających szkołę w zakresie rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów – doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu.
 2. Informacja dla rodziców o potrzebie badań specjalistycznych uczniów tego wymagających w kontakcie z wychowawca klasy (np. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).

Cały rok szkolny 2019/2020

8.

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Opracowanie i udostępnienie materiałów wspomagających dla nauczycieli dot. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Przygotowanie materiałów wspierających dla wychowawców i nauczycieli dotyczących dostosowań – wpisanie do dziennika elektronicznego wskazań dla nauczycieli z opinii PPP uczniów.
 3. Współpraca i udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 4. Zapoznanie nauczycieli z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 5. Stała współpraca z wychowawcami wynikająca z bieżących potrzeb. 

Cały rok szkolny 2019/2020

9.

Podejmowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego.

 1. Wyjazd do szkół w ramach promocji szkoły – przedstawianie profili klas.
 2. Współpraca z PPP OHP w Golubiu-Dobrzyniu, Urzędem Pracy.
 3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

Cały rok szkolny 2019/2020

10.

Podejmowanie działań z zakresu wolontariatu.

 1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, samorządem uczniowskim w celu organizacji akcji charytatywnych.
 2. Koordynowanie Działań Wolontariatu szkolnego.

Cały rok szkolny 2019/2020

11.

Organizacja pracy własnej.

 1. Aktualizacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i propozycja Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
 2. Praca w Zespole Wychowawczym, w Zespole ds. ewaluacji, w Zespole ds. profilaktyki, w Wolontariacie szkoły.

Cały rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 59 i 949 )

Opracowała: Beata Stawska

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń
województwo kujawsko-pomorskie

tel./fax: +48 56 683 54 50
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Szkoły na mapie