Menu

Aktualności

Informacje dla maturzystów 2024

Ważne informacje dotyczące organizacji i przeprowadzenia 
egzaminu maturalnego 2024

 

Egzamin pisemny: absolwenci obecni w szkole od godz. 8:15 i 13:30.

Egzamin ustny: absolwenci obecni w szkole 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

  

Ø   Zasady przeprowadzania egzaminu

1. Listy zdających w poszczególnych salach są umieszczane na tablicy ogłoszeń w holu oraz na drzwiach sal, w których będzie odbywał się egzamin. 

2. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z harmonogramem.

3. Wszystkich zdających oraz zespół nadzorujący obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych, smartwatche itp.)

 

4. W trakcie części pisemnej egzaminu maturalnego zdający może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.

 

5. Każdy zdający powinien posiadać:

-dokument stwierdzający tożsamość z aktualną fotografią, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość zdającego może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela szkoły.

-długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem.

6. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy  z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zostały zalane materiały egzaminacyjne.

 

7. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej zdającego spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.

 

8. W czasie trwania egzaminu maturalnego zd ający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na wyjście z sali np. wyjście pod opieką nauczyciela do wc, udzielenie pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego ZN na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku. Wyjście powinno odbyć się sprawnie i cicho, aby nie przeszkadzać pozostałym zdającym.

 

9. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu.

 

10.Podczas trwania egzaminu zdający sygnalizują konieczność zgłoszenia (wyjaśnienia) jakiegoś problemu tylko i wyłącznie poprzez podniesienie ręki. Zespół nadzorujący nie udziela żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

 

11.Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący ZN informuje zdających o czasie pozostałym do zakończenia pracy oraz przypomina o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 12. Podczas egzaminu każdy pracuje samodzielnie, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

 

13. Przewodniczący ZE przerywa i unieważnia zdającemu dany zakres albo poziom egzaminu w przypadku:

 

        stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego;

        wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedozwolonych przyborów;

        zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

 

Ø   Przebieg egzaminu

 

1.O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i po wylosowaniu numerów stolików, przy których będą pracować, odbierają naklejki z numerem PESEL i zajmują swoje miejsce.

 

2.Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań zdający powinien:

        Sprawdzić zgodność numeru PESEL na naklejkach (podpis zdającego na wykazie zdających jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego poprawności numeru PESEL

        Sprawdzić czy otrzymał Wybrane wzory matematyczne (w przypadku egzaminu z matematyki lub Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (w przypadku egzaminu z biologii, chemii i fizyki). Po otrzymaniu arkusza zapoznać się z instrukcją umieszczoną na jego pierwszej stronie.

        Po otwarciu arkusza sprawdzić jego kompletność. Wszelkie braki w arkuszu zgłosić przewodniczącemu. 

        Przystąpić do kodowania arkusza.

 

3.Kodowanie arkusza egzaminacyjnego

 

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań zdający umieszcza w wyznaczonych miejscach kod zdającego i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki otrzymane od zespołu nadzorującego. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL, koryguje ten numer w wykazie zdających i potwierdza korektę czytelnym podpisem. Poprawność wpisanego przez zdającego numeru PESEL potwierdza przewodniczący zespołu nadzorującego, podpisując się w wykazie zdających. Zdający nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. Pomocy w kodowaniu arkuszy udzielają członkowie ZN. Po zakodowaniu arkusza zdający zamyka go i odkłada na brzeg stolika.

 

4.Po zakodowaniu arkusza i zapisaniu czasu przeznaczonego na egzamin na tablicy, zdający przystępują do rozwiązywania zadań. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego, bezpośrednio po zapisaniu czasu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązywanie poszczególnych zadań.

5.Zakończenie pracy z arkuszem zdający sygnalizuje poprzez podniesienie ręki. Jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem, może po sprawdzeniu poprawności kodowania opuścić salę w sposób niezakłócający pracy pozostałym zdającym.

6.Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin i sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zdający zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

7.Zdający opuszcza salę egzaminacyjną dopiero po sprawdzeniu przez członka ZN poprawności zakodowania i przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

8.Jeden lub dwóch zdających pozostaje w sali do momentu zakończenia pakownia materiałów egzaminacyjnych.

Ø   Zgłaszanie przez absolwenta uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzenia egzaminu maturalnego

1.Absolwent może, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.

2.W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, dyrektor OKE zwraca się do przewodniczącego zespoły egzaminacyjnego o przedstawienie wyjaśnień dotyczących wniesionego zastrzeżenia.

3.Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od ich otrzymania i informuje pisemnie absolwenta o wyniku rozstrzygnięcia.

4.Absolwent, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku rozstrzygnięcia, może wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora OKE, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Ø  Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu z sesji majowej i czerwcowej zostaną ogłoszone 9 lipca 2024 r., a przypadku egzaminu poprawkowego – 10 września 2024 r.

Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów.

Ø  Termin dodatkowy:

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców, może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2024 r.).

2.     Wniosek, o którym mowa w pkt 1, absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami.

3.     Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania.

Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

 

Ø   Informacje na temat egzaminu można znaleźć na stronie internetowej CKE  https://cke.gov.pl oraz OKE Gdańsk.

   

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń
województwo kujawsko-pomorskie

tel./fax: +48 56 683 54 50
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Szkoły na mapie